قطعه " از کفم رها" را با صدای مهدیه محمدخانی گوش کنید و بگذارید ساز درخشانی و رقص صدای محمدخانی جانتان را جلا دهد.
شنا کنید در این قطعه؛ و یادتان باشد شیر عاجز است از شکارِ دل ...