روی بیلبورد تبلیغاتی ماست لاکتیویا نوشته بود: هضمِ همه چی آسونه!
کیمیاگری اگر هنوز رایج بود در زمانه ما حتما کیمیاگران باید پی اعجازی می بودند که هضم همه چیز را آسان کند علی الخصوص هضم آدم را.
ما در زندگی با آدم هایی همراه میشویم که هضمشان شبیه آن صحنه کتاب بادبادک باز است که دختر باید سنگ ها را در دهان می جویده. همان قدر مجاورت دردناکی ست.