تنها کسی که به رفتارهاش و اعمالش میتونی احاطه داشته باشی
تنها کسی که میتونی تغییرش بدی خودت هستی.
اولش فکر میکنی فقط خودم؟ چقدر تنهام من!
بعد فکر میکنی اوه چقدر وسیع! خودم
خودم از یه جایی به بعد یه سرزمین پهناور محسوب میشه.