لطفا برای رسیدن به آرزوهاتون منتظر کسی که به جرم دوست داشتن قرار است به شما باج های عریض و طویل بدهد
؛ نباشید. خودتان را به آرزوهایتان برسانید.