اعتراض کردن یک هنر هست.

بدونیم چه طور کجا و به چه شکل اعتراض کنیم که منجر به تغییری در شرایط بشه؛ نه اینکه صرفا واکنش نشون داده باشیم.