کاش برگردی خونه ت. خانومت امروز کنار من بود میگفت از بالشتش تا همه ی خیابونهای شهر بوی دلتنگی میده. برگرد تا از آغشته شدن روحتون به هم حظ کنید.
*عنوان از صائب تبریزی