نهنگ عنبر گذاشت ببینم بخندم! خنده م نگرفت. دلم پیش مرد داستان بود. انگار زندگی پاساژگردی هست که برگردی مغازه اول و کالای مورد نظر سرجاش باشه و بخری. به نظرم رابطه عاطفی حیاط خلوت نیست که سرک بکشی بری به کارهات برسی و آخرش برگردی.