گفتم روزهات روزی چند؟ ساعتی چند؟ میخوام ببینم پولم میرسه چند ساعت واسه خودم بخرمت؟ که گرفتار نباشی خسته نباشی آن کال نباشی. گفت ناسزا میگی یا ابراز محبت میکنی؟ گفتم دارم شرح درد میگم.معلوم نیست؟!