گاهی همه ی تلاشمون رو میکنیم اما نمیشه. همه ی تلاشم رو کردم.دنبال دلیل نمیگردم که چرا نشد؛ از ماجرا یه داستان اساطیری و فلسفی نمیسازم.نشدن رو می پذیرم و میرم دنبال باقی زندگی. فقط برای چند روز" ای زندگی بردار دست از امتحانم"*

* از فاضل نظری