گفت وفتی می افتیم به ناله کردن بهتره سکوت کنیم.
*حدیثی از امام رضا