روز جهانی بوسه رو با تاخیر اینطوری گرامی بدارید:

یکی از آرزوهاتون رو بغل کنید و ببوسید!