حرف تو را جایی نمیشود برد! روانشناس ها هم که  آدم های بی طرفی هستند گوش میدهند و آخرش میگویند ببین عزیزم انتخاب خودت بوده و باید تبعاتش را بپذیری!  حرفهایم مال خودِ توست؛ تصمیمت برای نشنیدن و ندیدن من یک تنبیه سخت است. شبیه مشق هایی که حتی با شب بیداری هم تمام نمیشود و من هر روز صبح فکر میکنم یک شب تصمیمم را برای ترک تحصیل میگیرم و با آرامش میخوابم.