گفت فاطمه یادته اسفند میگفتی : قبلا که چند رور یکبار منو می دیدی بغلم میکردی اما الان که هر روز منو می بینی جواب سلامم رو با سر تکون دادن میدی. گفتی بعضی ها فقط بلدن وقت دوری باهم خوب باشن.
گفت خودت اینجوری نباش.
*عنوان از احسان افشاری