و جز اینم هنری نیست

که آشیان تو باشم.

احمد شاملو