جناب سارتر در تهوع میگن : شروع به دوست داشتن کسی کردن کوری کنجکاوی و نیرو میخواهد. لحظه ای هست در آغاز که باید از پرتگاهی پرید. پرتگاهی که اگر کسی به آن فکر کند این کار را نخواهد کرد.