هفته هفدهم بارداری؛

تو از این هفته میتونی اخم کنی. هیچ وقت از اخم کردن هیچ کس این همه خوشحال نبودم. خوشحالتر از من مادرت هست که با چشمهاش داره برای تو غزل میگه.