شادی بزرگِ این روزهای منی.

خوشحالم که دارم به خاطر رسیدن به تو قد میکشم.

چقدر بلندتر شدم کنارت.