آدم چقدر میتواند احمق باشد که آنچه را آشکارا رخ میدهد نادیده بگیرد.

از کتاب تصرف عدوانی