ما خدا نیستیم که آدمها رو مدام ببخشیم. ادای خدا رو درنیارید چون آدمها متوجه نمیشن بخشیده میشن فقط مطمئن میشن خطاهاشون به قدری کوچیک بوده که همیشه میتونید ازش صرف نظر کنید. از آدمها باج گیر عاطفی نسازیم.