یک همسر نامناسب همزمان ممکنه بتونه پدر/مادر خوبی برای فرزندش باشه. فلذا با فرزندانتون درباره باباش/مامانش درد و دل نکنید. اگر عیب هاش رو کاور نمیکنید علم یزید هم نسازید ازش!
*نام آهنگی از انریکو ماسیاس