یه سطحی نگری خاصی در نگاه حاکم بر # شروع همدلی دیدم . توقع اینکه مراسم عروسی مهریه جهیزیه ساده باشه و خوشبخت میشیم نگاه متضاد با اونهایی نیست که میگن مهریه و جهزیه و مراسم سنگین ضامن خوشبحتی هست! این همون نگاه هست؛ هر دو دارن تاکید میکنن روی ارزش فرعیات. در حالی که اصل در هر دو انسان هست.