زندگی وقتی سخت میشه که فکر میکنیم باید همه چیز رو کنترل کنیم و اوضاع به میل ما پیش بره. دنیا مسیرِ خودش رو میره ما هم یه چند سالی با جهان هم راهیم؛ همین!