آقارضا میدونی
شما دست آخر هرچی هم به من ایراد وارد بدونی باید بپذیری فاطمه با همه کج و کوله گی دختر شماست.
حق انتخاب نداری؛ بی برو برگرد به شما ربط دارم و این ربط رو دوست دارم.
این که حق انتخاب نداری از داشتن من اعلام برائت کنی خوشحالم میکنه.