حق انتخاب نداری؛ بی برو برگرد به شما ربط دارم و این ربط رو دوست دارم.
این که حق انتخاب نداری از داشتن من اعلام برائت کنی خوشحالم میکنه.