میخواستم از تو باهیچ کس حرف نزنم. اما خوب صداش پیچید ....

شکستن تصویر تو حالم را خوب نمیکند؛ تو را خودم خط به خط کشیده بودم. از دوست داشتنت راضی ام. عشق راهی ست که آدم تنها میرود؛ معشوق تنهاترت میکند؛ تنهایی که دلپذیرترین بی صدایی جهان است.