همه ی قابلمه ها و تابه ها چدن و پیرکس و تفلون شده و نچسبنده ست.
و همه دارند حسرت ته دیگ نیمرو را میخورند در تابه های قدیمی که نیمرو به ظرف میچسبید و ته دیگ می بست.
دلمان چسبندگی میخواهد در دوران آدمهای نچسبنده.