گفتم متنفرم از آدمهایی که وقتی عصبانی میشن همه چیزهای خوبی که ساختن خراب میکنن.

گفت از خودت متنفری؟!

اولش متوجه منظورش نشدم! بعد که بیشتر فکر کردم بررسی کردم دیدم راست گفت دقیقا شبیه آدمهایی شدم که روزی آنها را سرزنش میکردم.رنج کمی نیست با منطق خودم مردود اعلام بشم.