ما زخم ها و عقده ها و آسیب های روانمون رو در عمق زندگی میکنیم

آگاهی و توانایی ما فقط شکل ظاهری رفتار ماست.