میشه زندگی ای شبیه یه رمان عاشقانه پر حادثه و پر هیجان داشت؛ عشق شور انگیز و وابستگی کشنده و جدایی غم انگیز و باز برگشت و بخشش و رهایی و ....

اما ممکنه با اونها نتونیم یه خانواده منسجم بسازیم.

خانواده ساختن آدم خودش رو میخواد؛ عاشق شدن آدم خودش رو

لزوما یک معشوق خوب همراه مناسبی برای سالهای متمادی نیست.دقت کنیم.