گفت حواست کجاست که منو نمیشنوی؟

گفتم همه ی حواسم با شماست.

گفت نیست دیگه؛ نیست.

نمیشد براش توضیح بدم انقدر حواسم بهش بود صداش رو نمیشنیدم. داشت چی میگفت راستی؟!