خوش مزه گی که میگویم منظورم مزه ست طعم هست چیزی که درک شود و ذائقه را نوازش کند.

یک دوست میتواند زنده گی؛ زنده بودن را خوش طعم تر از پیش کند.

 در برابر دوست مناسک و آیینی را اجرا میکنیم به نام دوستی.

داشتنِ یک دوست؛ دوست داشتن و نگه داشتن یک دوست اتفاقی نیست که خودش بیفتد. باید بیندازیمش.

* سعی کردم با رسم الخط شما را به ذهنم نزدیک کنم.