فردا ساعت ۴ از شبکه یک یه تله فیلم پخش میشه که وقتی هنوز بیست ساله نشده بودم خیلی دوستش داشتم؛ پر از زیبایی بود برای من. اسمش اگر باران ببارد بود.
چقدر رئوف و شیشه ای بودم روزگاری ....