درون هر کدوم از ما یک " کالیگولا" نفس میکشه که چون به قدرت نرسیده خیلی موجه و سربه راه به نظر میرسه.