دوست داشتنت

بندبازی بود

و من دیگر از ارتفاع می ترسم.