بیمِ آن میرود رسوا شوم وگرنه الان با قندی که در دلم آب شده طوری قربان صدقه اش میرفتم که شیرین بیان سرتسلیم فرود آرد! چقدر کیف ناک است با زحمت به آرزویی برسیم با کار و تلاش چیزی داشته باشیم که دست رنج خودمان است :)