ممیز مالیاتی گفت خانوم عصبانی نشو؛ مثل من آروم باش

گفتم بله خوب؛ در موضع قدرت آروم موندن آسونه.

گفت مغلطه نکن اتفاقا شمایی که نیاز داری آروم باشی تا کارت به نتیجه برسه.

امروز متوجه شدم نه تنها مذاکره بلد نیستم بلکه حتی مدیریت یه گفتگوی کوتاه هم میتونه چالش باشه برای منی که پر از ادعا هستم.