کمپین نخریم تا ارزان شود چرا برای گوشت گوسفندی که شد کیلویی هشتاد و چند هزار تومن نه؛ برای هندوانه که مرز چهارهزارتومان را فتح کرد نه. فقط برای پراید که قیمت صبح با عصرش هشتصد هزارتومان اختلاف داشت؟
من آدمِ معمولی همین کشورم و اسفند ماه در دنیای معمولی خودم حساب کتاب میکردم اگر امسال بنزین گران بشود دنبال یک شغل دورکاری میگردم که صرفه اقتصادی داشته باشد.
ما همان قورباغه ای هستیم که به مرور روی حرارت فلج میشود.