مامورهای اداره مالیات شبیه سالکین و عرفایی که درون آدمها رو می دیدن؛ اعورانه نگاه میکنن که ای متقلب! من که میدونم هزار تا کلک سر هم کردی از مبلغ واقعی مالیات فرار کنی.
اونچه که بیش از همه من رو یاد روز جزا میندازه که آدم ها اعمالشون آشکار میشه و ترس دارن از این آشکار شدن قبرستان نیست؛ یوم الحشر جایی شبیه همین اداره مالیات هست!