اینکه با آدمهایی که دوست داریم قاطعانه برخورد کنید تا حریم ما رو زیر پا نگذارن

تا به اسم احترام و ارادت از ما قربانی نسازن

تا....