گفت غیبت داشتی
گفتم مرخصی نداشتم
گفت خوب کار میکنی ها
گفتم یک هفته کار نیمه وقت شما درآمدش معادل سه ماه کار تمام وقت من هست. حالا کی خوب کار میکنه؟