گفت فکر نکنی اومدم آشتی کردم یعنی من اشتباهم بیشتر بوده.

فکر نکنی اشتباهاتت رو بخشیدم و تموم شده رفته

فقط میخوام بدونی آب از آب تکون نمیخوره بی تو اما ترجیح میدم باشی.

فکر کردم همینم کافیه دیگه ؛ اینکه کلمه داریم برای وصل موندن.