تو بالِ پروازِ منی
بی تو هرگز نمیفهمیدم دنیا میتونست شکل دیگه ای هم باشه .
پشت هر اشتباهی میشه به تو برگردم و زندگی رو ادامه بدم.
برای من زیباترین مفهومِ جهانی؛ امنیت