هر وقت همه چی خوبه یکی بین ما و شرایط ایستاده

یکی که داره اوضاع رو کنترل میکنه ترکش های روزگار به روح و اعصاب ما اصابت نکنه

تو همون بودی که بین من و شرایط ایستادی...

صدات همیشه تو گوشم هست: فاطمه زندگی شعر نیست فیلم نیست بزرگ شو دختر!