دریافتم که خودنمایی منحصرا ربطی به شکل پوشش و رفتار آدم ندارد.
در همین فاطمه ای که ازش حرف میزنم با پیش زمینه رعایت یک حریم عمومی با حضرات ذکور و دقت در شکل پوشش لحظاتی را پیدا کردم که جای خودنمایی نبوده؛ که سادگی خودش را با رفتارش نقض کرده.
دارم از خودفریبی حرف میزنم از خطای دید ؛ از اینکه ممکن است چیزی درباره خودمان فکر کنیم و چیز دیگری باشیم به واقع.