دارمت؟
 آره دیگه.
 شادمهر چی میگفت؟ پای عشق باشه عزیزم، خودتم زیاده خواهی.
مگه پای عشقِ؟
نه! دستِ تقدیرِ!

* عنوان را با صدای قمیشی شنیدم