برای بخش های خوب اوضاع این روزها ازت ممنونم
فقط با علم به اینکه مدتهاست اهل و سربه راه نبودم نکنه پشت خوب شدن اوضاع لبخند رضایتت رو نداشته باشم...
ما رو با دوریت امتحان نکن؛ زمینِ دنیا سُر و لیزه ، زمین بخوریم دلهای زخمی مون رو خودت باید آغوش و مرهم بشی.لطفا ما رو به حال خودمون نگذار؛ دوستمون داشته باش نه فقط با رحمانیتت، از رحیم بودنت هم سهمی برای ما بگذار.  همه ی من مال شماست. لطفا اموالت رو رها نکن.ما رو به طرفه العینی باد می بره. سَبُکیم؛ هدایتمون کن که وزن بگیریم زیر سایه ت....