اینکه فانتزی های صورتی ذهن ما در زندگی مون محقق نشه اسمش بدبختی نیست.

زندگی با سختی هاش زندگی هست و این صورتی نبودن همه ی لحظه ها ؛ زندگی رو از اعتبار و زیبایی ساقط نمیکنه.