گیرم که بر عذاب تو صبوری کنم

چگونه بر فراق تو صبر توانم کرد؟

*عنوان و متن از دعای کمیل