همه آدم بد ها یه دریچه دارن؛ یه دریچه که از اونجا پذیرفتنی و شنیدنی و خواستنی میشن.

اگر دچار یه آدم بد شدین قبل از فرار اون دریچه رو پیدا کنید.

*عنوان الهام گرفته از شعرِ شاملو