ما با خطاها و نادانی هامون بره ها رو گرگ میکنیم

بعد میگیم زمونه ی بدی شده؛ به هیچ کس اعتمادی نیست!