داشتم ظرفها رو میشستم صدای سریال شبکه ۳ می اومد. اسمش رهایم نکن بود.دختر رفته بود آگاهی برای شناسایی مردی که بهش تجاوز کرده. یک روز با دکتر رضایی درباره تجاوز حرف میزدیم میگفت دختره بهش تجاوز شده گریه کرده اما حواسش هست ریملش که روی صورتش پخش شده رو پاک کنه، تنش که زخمه رو مراقبت میکنه دو تا آرامبخش و سه تا مسکن میخوره پامیشه سرپا میشه. اما حالش خوب نیست تا سالها.یه حرف قشنگ دیگه هم زد؛ گفت مرجان رو ببین منشی من؛ اگر بیاد یه چیزی دست من بده من عمدی هربار دستشو لمس کنم حالش به هم بخوره چیزی نگه تجاوزه.همیشه که تجاور برای محرز شدن نیاز به تایید پزشکی قانونی نداره.